Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Projekt Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů

ZIP o.p.s. se podílí na řešení projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ (2020–2023). Projekt využívá a rozvíjí potenciál unikátně dochovaného souboru chebských krovů a navazuje na základní zjišťovací průzkum, který prokázal, že na území městské památkové rezervace Cheb existují historické krovy všech typologických skupin a chronologických vrstev od 14. století do současnosti. Tato skutečnost, jež nemá jinde v České republice obdoby a srovnatelná je pouze s nemnoha význačnými historickými městy západní Evropy, nabízí možnost přiblížit nejen okolnosti spjaté se stavbou krovů, ale i události, které se pod nimi odehrávaly a tvořily život obyvatel města a jeho dějiny.

Hlavní příjemce:

  • Město Cheb

Další účastníci:

  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
  • Karlovarský kraj
  • ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Role pracovníků ZIP o.p.s. při řešení projektu spočívá zejména v těchto činnostech:

  • provádění archivních rešerší pro potřeby stavebně historické pasportizace chebských historických krovů včetně odborné garance aplikace informací získaných z písemných pramenů při výzkumu krovů
  • zpracování sociální topografie vzorku území městského jádra sledováním posloupnosti majitelů měšťanských domů s důrazem na identifikaci jejich profesí a rekonstrukci majetkového zázemí
  • ověření možnosti identifikace tesařů a tesařských dílen podílejících se na výstavbě krovů sledováním záznamů o tesařské výrobě s cílem pojmenovat nejvýznamnější dílny a přiblížit jejich produkci, ideálně včetně vazby na konkrétní dochované historické konstrukce
  • sestavování odborných textů a prezentace řešení a výsledků projektu na konferencích a workshopech.

Zkušenosti získané výzkumem aplikace informací písemných pramenů při stavebně historických průzkumech a obecně při ochraně a prezentaci historického dědictví budou shrnuty do metodiky archivních rešerší k dějinám městské zástavby, která představuje jeden z hlavních výstupů projektu. Metodika bude nastiňovat specifika využití kvantitativně rozsáhlých písemných pramenů městské provenience při výzkumu hmotného architektonického dědictví v městském prostředí.