Program přeshraniční spolupráce Česká republika –  Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020

Projekt 211 – Moderní zpřístupnění historických pramenů

ZIP o.p.s. je v současnosti jedním z partnerů mezinárodního projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“ (2018–2021), jehož cílem je zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti pomocí nejmodernějších informačních technologií. V tomto směru projekt navazuje na vznik populární platformy Porta fontium (http://www.portafontium.cz/), sloužící k prezentaci digitalizovaných archivních dokumentů.

Vedoucí partner projektu:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Projektoví partneři:

 • Státní oblastní archiv v Plzni
 • Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
 • ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Projekt „Moderní zpřístupnění historických pramenů“ sleduje tyto dílčí cíle:

 • vytvoření nové vrstvy portálu Porta fontium pro prezentaci historických map a plánů území česko-bavorského příhraničí, uchovávaných v archivech na obou stranách státní hranice
 • rozšíření možností vyhledávání informací o možnost vyhledávat podle lokalizačních údajů v mapě s možností filtrace jednotlivých typů dokumentů
 • přehledná prezentace a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů
 • vyhledávání v rukopisných textech podle extrahovaných vzorů
 • inteligentní full-textové zpřístupnění tištěných dokumentů
 • prezentace výsledků projektu odborníkům i širší veřejnosti prostřednictvím konferenčních příspěvků, workshopů a školení

ZIP o.p.s. participuje na realizaci projektu zejména ve třech oblastech:

 • (1) vyhledávání informací podle lokalizačních údajů (propojení portálu s mapovými podklady)
 • (2) vyhledávání v rukopisných textech podle extrahovaných vzorů
 • (3) prezentace projektu a jeho výsledků odborné i širší zainteresované veřejnosti

Ad (1) – Pracovníci ZIP o.p.s. se podílejí na vytváření mapového prohlížeče v systému GIS pro geografickou prezentaci dat v portálu Porta fontium, a to především odbornou revizí automaticky generovaných lokalizačních údajů. S přípravou nového mapového prohlížeče souvisí také práce na georeferencích vybraného vzorku archivních map a plánů, jejichž digitalizáty bude možno vyhledávat a prohlížet na pozadí současné mapy.

Ad (2) – Snahou řešitelů projektu je vyvinout nástroj, který bude umožňovat procházení digitalizovaných rukopisných textů s vyhledáváním požadovaných slov, a to podle extrahovaných vzorů, tedy s využitelností pro zcela libovolný rukopis. V rámci řešení tohoto úkolu je pracovníky ZIP o.p.s. prováděn přepis reprezentativního vzorku dokumentů pro testování automatického vyhledávání, na němž spočívá vývoj vyhledávacího nástroje.

Ad (3) – Cíle a průběžné výsledky projektu byly zainteresované veřejnosti prezentovány formou posterů v letech 2018 a 2019  na konferenci Dějiny staveb a především pak formou odborného diskusního workshopu „Archivní rešerše v 21. století“, který uspořádal ZIP o.p.s. v listopadu 2018 v klášteře Teplá. Ústředním tématem workshopu byla problematika archivních rešerší (nejen) pro potřeby stavebněhistorických průzkumů a archeologických výzkumů v době digitalizace a moderního zpřístupňování historických pramenů.